Vispārējā vienošanās

SIA „HOHSTE”, reģistrācijas Nr. 40203006402, adrese: Īslīces 3, LV-1058, Latvija, turpmāk tekstā saukta „FSHN KRIEG”, nodrošina tīmekļa lapā www.fshn-krieg.com, turpmāk saukta Internetveikals, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Internetveikalā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Internetveikalam vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.
Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas „FSHN KRIEG” Internetveikalā piedāvātos pārdodamos kosmētikas līdzekļus, turpmāk tekstā „Preces”,tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Privātums

„FSHN KRIEG” aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību, attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.
„FSHN KRIEG” iegūst no patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju „FSHN KRIEG” Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz nodrošināt, ka jūs būsiet informēts par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts. Vietnes lapās jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. „FSHN KRIEG” nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.
„FSHN KRIEG” nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. „FSHN KRIEG” nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.
Patērētāja sniegtā informācija palīdz “FSHN KRIEG” īstenot servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt patērētāju atbalstu.
„FSHN KRIEG” pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. “FSHN KRIEG” būs spiests atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.
„FSHN KRIEG” veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.
Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Internetveikalā, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

Internetveikala darbības mērķis

Šo Interneta veikalu ir izveidojis un uztur „FSHN KRIEG” un tā izplatīšanas partneri. Internetveikals ir izstrādāts tā, lai tas efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē, un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

Produkti un pakalpojumi personīgai lietošanai

Šajā Internetveikalā pieejamie produkti un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Aizliegts pārdot vai pārpārdot saņemtos pakalpojumus vai produktus. „FSHN KRIEG” patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma, produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc “FSHN KRIEG” vienpusēja ieskata, var izraisīt noteikumu pārkāpšanu.


Informācijas aktualitāte

“FSHN KRIEG” iespēju robežās precīzi norāda Internetveikalā pieejamo produktu aprakstu. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas, u.tml.) ir notikušas izmaiņas, „FSHN KRIEG” nevar garantēt, ka Internetveikals uzreiz ir pilnībā atjaunināts, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

Intelektuālais īpašums

Visa šajā Internetveikalā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir „FSHN KRIEG”, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

Preces

„FSHN KRIEG” pārdodamās Preces – kosmētikas līdzekļi nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. „FSHN KRIEG” ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai tās pārdodamo kosmētikas līdzekļu, turpmāk tekstā „Preces”, noformējums un jo īpaši to veids, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, apjoms vai lielums nebūtu sajaucams ar pārtikas produktu, kā arī neapdraudētu patērētāja veselību un drošību.
„FSHN KRIEG” attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Preces iedarbīgumu un citām kosmētikas līdzekļa īpašībām, kā arī, ražojot kosmētikas līdzekļus, ievēro labu ražošanas praksi.
„FSHN KRIEG” Preces sastāv no kosmētikā iekļautām dabiskajām sastāvdaļām un ir drošas, cilvēka dzīvībai, veselībai, videi nekaitīga prece, kas atbilst Latvijas Republikas likuma „Preču un pakalpojumu drošuma likums” normām, kā arī starptautiskiem normatīviem aktiem tai skaitā Eiropas Padomes direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību, Eiropas Padomes direktīvas 87/357/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību un drošību.

Cenu veidošanas politika

Tīmekļa lapā www.fshn-krieg.com visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā, tomēr cenas var tikt norādītas arī citā valūtā, ja tirdzniecība paredzēta valstī, kuras valūta nav eiro. “FSHN KRIEG” cenšas nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nav iespējams garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs tobrīd spēkā esošas. Saņemot pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, “FSHN KRIEG” sazināsies ar jums un piedāvās iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja saprātīgā laikā sazināties ar jums nebūs iespējams, jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un jūs saņemsiet atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.
Visām cenām tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN) vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. 

Piegāde

Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri. Informācijai par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību aicinām jūs iepazīties sadaļā B.U.J. jeb bieži uzdotie jautājumi. 

Preču atgriešanas noteikumi

Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. 

Preces saņemšanas brīdī klientam ir jāpārliecinās par to, ka sūtījuma iepakojums nav bojāts.

Ja klients izvēlas atteikties no preces, ir jāņem vērā sekojoši nosacījumi:

  • Ja atgriežamās preces stāvoklis ir pasliktinājies nepareizas preces uzglabāšanas rezultātā, klientam nav tiesību izmantot preču atgriešanas pakalpojumu.
  • Klienta pienākums ir saglabāt un nesabojāt preces iepakojumu.
  • Ja klients vēlas izmantot tiesības atteikties no preces, viņam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu lefernate@gmail.com.
  • Pārdevējs klientam nosūtīs atteikuma veidlapu, kas pēc aizpildīšanas ir jānosūta Pārdevējam uz Pārdevēja norādīto e-pastu.
  • Klienta pienākums ir saglabāt visu dokumentāciju (no pasta/piegādes firmas) par preces saņemšanu, un dokumentācija (no pasta/piegādes firmas) par preces atgriešanu Pārdevējam.

Klients var uzzināt vairāk par distances līgumu un tiesībām atteikties no preces interneta vietnē: www.ptac.gov.lv

Pārdevēja pienākums ir pārskaitīt pasūtījuma summu un piegādes izdevumu summu uz bankas kontu, kuru klients ir norādījis atteikuma veidlapā, 30 dienu laikā pēc atbilstoši atteikuma formai atgrieztā sūtījuma saņemšanas no klienta.


Lietotāja pienākumi

Piekļūstot Internetveikalam vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Internetveikalā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Internetveikalā, tajā atrodamajā saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Internetveikala darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt „FSHN KRIEG”, mūsu partneriem vai licenču devējiem.

Trešo personu atbildība

Mēs neesam atbildīgi par citu tīmekļa lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Internetveikala saites. Internetveikalā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu vai mūsu partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Internetveikala saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu interneta vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

Atbildības ierobežošana

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem „FSHN KRIEG” nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Internetveikalu.
Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem „FSHN KRIEG” nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Internetveikalam; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Internetveikalā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Internetveikala izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.
„FSHN KRIEG” nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Internetveikalu vai tā izmantošanu, vai nespēju izmantot Internetveikalu no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

Pretenzijas par autortiesībām

Viss šī Internetveikala saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Internetveikala reklamēšanai trešo pušu resursos, ir „FSHN KRIEG” īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

Atļauja kopēt personīgai lietošanai: Jums ir tiesības veidot Internetveikala satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.
Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai: Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs norādāt „FSHN KRIEG” Internetveikalu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti ( http://www.fshn-krieg.com ). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda „FSHN KRIEG” Internetveikals, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti ( http://www.fshn-krieg.com).

Kompensācija

Jūs apņematies kompensēt, aizstāvēt un aizsargāt “FSHN KRIEG” no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām jūsu sniegtajos apliecinājumos vai garantijās, vai šī Internetveikala izmantošanā no jūsu puses.
Strīdu izskatīšanas kārtība
Ja saistībā ar šo Internetveikalu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.
Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Internetveikala apmeklējumu no jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.
Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām,izņemot, ja jūs jebkādā veidā esat pārkāpuši vai grasījušies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un jūs piekrītat pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.
Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Eiropas Parlamenta Regulas Eiropas Parlamenta Regulas 524/2013 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām.
Ja starp FSHN KRIEG un patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: Brīvības ielā 55, Rīga, Latvija, LV – 1010. Ja starp „FSHN KRIEG” un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV – 1011.

Piekrišana elektroniskai informācijas saņemšanai

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šī Internetveikala, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo „FSHN KRIEG” nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Internetveikala.
Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Internetveikala pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad „FSHN KRIEG” klientu informē par vispārēju akciju Internetveikalā, kura attiecās uz visām Internetveikalā piedāvājuma precēm.

Vispārīgie noteikumi

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un „FSHN KRIEG” noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Internetveikala un tā satura lietošanu no jūsu puses.
„FSHN KRIEG” ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Internetveikalā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Internetveikalu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. „FSHN KRIEG” patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Internetveikalu jebkādā veidā.
Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un „FSHN KRIEG” . Gadījumi, kad „FSHN KRIEG” nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem noteikumiem un nosacījumiem ir nepārvarama vara.


„FSHN KRIEG” nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus „FSHN KRIEG” saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras darbības pārtraukumu. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā „FSHN KRIEG” savu iespēju robežās centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.


Pēdējo reizi veiktas izmaiņas 18.01.2019. plkst. 20:00

0
 .